Należy ona do grupy spółek osobowych. Jest dobrym rozwiązaniem dla wspólników, z których jeden angażuje się w sprawy spółki, a drugi chce ograniczyć się jedynie do zapewnienia wkładu finansowego.

Cechą charakterystyczną spółki komandytowej (jak i pozostałych spółek osobowych) jest posiadanie zdolności prawnej, sądowej oraz procesowej bez jednoczesnego posiadania osobowości prawnej. W praktyce oznacza to, że spółka może np. we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Nie ma jednak osobowości prawnej, czyli nie posiada organów (np. zarządu), nie może odpowiadać za swoje długi (odpowiadają za nie wspólnicy).

Spółką komandytowa może być utworzona przez co najmniej dwie osoby, z których jedna jest komandytariuszem. Druga osoba to komplementariusz (odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem).

Suma komandytowa wyznacza poziom odpowiedzialności wspólnika (może być dowolna). Jeżeli komandytariusz wniesie wkład do spółki w kwocie wyższej niż suma komandytowa, to wówczas nie ponosi on odpowiedzialności wobec wierzycieli za zobowiązania spółki. Natomiast w przypadku wniesienia wkładu w kwocie niższej niż ustalona suma komandytowa, komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości różnicy pomiędzy sumą komandytową a wartością wniesionego wkładu.

Nie jest wymagane wniesienie kapitału zakładowego.

Jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia (aport), jego wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepieniężne.

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe wsparcie prowadzonej lub zakładanej przez Państwa spółki  komandytowej

Świadczymy usługi przy zachowaniu najwyższej jakości, rzetelności i terminowości zapewniając maksymalną zgodność z obowiązującym przepisami prawa podatkowego oraz obowiązującymi standardami rachunkowości. W trakcie naszej współpracy dopasowujemy się każdorazowo do indywidualnych wymagań i oczekiwań naszych klientów. Śledzimy na bieżąco zmiany w polskim prawodawstwie i staramy się reagować natychmiast jeśli mogą być one istotne dla naszych klientów.

W związku z obsługą różnorodnych podmiotów gospodarczych we wszelkich prawem dopuszczalnych branżach nasze biuro zdobyło bardzo szerokie doświadczenie zawodowe, które niewątpliwie umożliwi profesjonalną i szybką pomoc dla Państwa.