Dotacje PFR – Tarcza Finansowa

Opublikowano: 13 maja 2020

Tagi: ,

Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników jest programem rządowym wprowadzanym w celu wsparcia mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorców, które ucierpiały na skutek pandemii choroby COVID-19. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców i przyczyni się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju. Zakłada on trzy rodzaje wsparcia finansowego w zależności od charakteru odbiorcy wsparcia:

 1. Tarcza Finansowa dla mikrofirm, o łącznej wartości 25 mld zł,
 2. Tarcza Finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw o łącznej wartości 50 mld zł,
 3. Tarcza Finansowa dla dużych firm, o łącznej wartości 25 mld zł.

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm

Tarcza Finansowa PFR w zakresie mikrofirm skierowana jest do przedsiębiorcy, który:

 • zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników,
 • jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln euro,
 • odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne,
 • na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie znajduje się w trakcie postępowania likwidacyjnego, nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne,
 • nie prowadzi działalności w zakresie:
 1. produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka,
 2. działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe,
 3. obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Jeżeli nie kwalifikujesz się do programu dla mikroprzedsiębiorstw, sprawdź warunki udziału dla małych i średnich firm lub dużych firm.

Mikrorzedsiębiorstwo starające się o subwencję finansową musi spełniać kryteria posiadania rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej oraz rozliczania podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium kraju; jeżeli ten okres jest krótszy niż 2 lata obrotowe – w okresie prowadzenia działalności. Odejście od tej zasady jest możliwie pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta i/lub jego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia swojej rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia lub po wyrażeniu stosownej zgody przez Polski Fundusz Rozwoju. Ponadto beneficjent rzeczywisty, korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.

Warunki finansowania

Subwencja otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę może zostać wykorzystana wyłącznie w zakresie dozwolonych przez program celów. Program uniemożliwia rozporządzanie uzyskaną subwencją na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością.

Przedsiębiorca jest uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej jest kategorią szeroką i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z/lub niezbędnych dla prowadzonej działalności, w tym także wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami,
 • spłatę zaciągniętych kredytów, z zastrzeżeniem jednak, że na przedterminową spłatę kredytów przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać maksymalnie do 25% wysokości otrzymanej subwencji.

W żadnym wypadku natomiast subwencja nie może zostać wykorzystana w celu dokonania rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Obowiązuje całkowity zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na jakiekolwiek płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Ponadto subwencja nie może służyć finansowaniu przejęcia w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania przedsiębiorcy określać będzie umowa zawarta z PFR.

Wysokość udzielanego wsparcia finansowego

Maksymalna kwota subwencji dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej PFR obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

Bazowa kwota subwencji w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

Maksymalna kwota subwencji dla jednej mikrofirmy wynosi 324 tys. zł.

 Wiążące wyliczenia wraz z decyzją o wysokości przyznanej subwencji  otrzymasz od Polskiego Funduszu Rozwoju dopiero po złożeniu wniosku.

Warunki umorzenia subwencji

Otrzymana przez przedsiębiorcę kwota subwencji może być umorzona maksymalnie do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia jej przyznania,  na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres 12 miesięcy od dnia  przyznania subwencji;
 • 50% subwencji wartości subwencji  pod warunkiem  utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.

25% wartości udzielonej subwencji bezwarunkowo nie podlega umorzeniu. Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Jak ubiegać się o subwencję?

Wnioski w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników można składać wyłącznie poprzez bankowość internetową.

UWAGA!

Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie i wysokość subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów:

 • deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.
 • deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.

Szanowni Przedsiębiorcy w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

 • Zadzwoń na bezpłatną infolinię dedykowaną Tarczy Finansowej PFR pod numer:
 • 800 103 103.
  Infolinia jest czynna codziennie w godzinach: 7:00-22:00.
 • Odwiedź stronę Polskiego Funduszu Rozwoju: www.pfr.pl/tarcza

Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

Tarcza Finansowa PFR w zakresie małych i średnich firm skierowana jest do przedsiębiorcy, który:

 • zatrudnia do 249 pracowników, z wyłączeniem właściciela,
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,
 • nie jest mikrofirmą,
 • odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne,
 • na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie znajduje się w trakcie postępowania likwidacyjnego, nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe albo  restrukturyzacyjne,
 • nie prowadzi działalności w zakresie:
 1. produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka,
 2. działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe,
 3. obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Jeżeli nie kwalifikujesz się do programu dla małych i średnich firm, sprawdź warunki udziału dla mikroprzedsiębiorstw lub dużych firm.

Przedsiębiorstwo starające się o subwencję finansową musi spełniać kryteria posiadania rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej oraz rozliczania podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium kraju; jeżeli ten okres jest krótszy niż 2 lata obrotowe – w okresie prowadzenia działalności. Odejście od tej zasady jest możliwie pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta i/lub jego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia swojej rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia lub po wyrażeniu stosownej zgody przez Polski Fundusz Rozwoju. Ponadto beneficjent rzeczywisty, korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.

Warunki finansowania

Subwencja otrzymana przez przedsiębiorcę może zostać wykorzystana wyłącznie w zakresie dozwolonych przez program celów. Program uniemożliwia rozporządzanie uzyskaną subwencją na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością.

Przedsiębiorca jest uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej jest kategorią szeroką i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z/lub niezbędnych dla prowadzonej działalności,  w tym – co do zasady – także wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami,
 • spłatę zaciągniętych kredytów, z zstrzeżeniem jednak, że na przedterminową spłatę kredytów Beneficjent będzie mógł wykorzystać maksymalnie do 25% wysokości otrzymanej subwencji.

W żadnym wypadku natomiast subwencja nie może zostać wykorzystana w celu dokonania rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Obowiązuje całkowity zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na jakiekolwiek płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Ponadto subwencja nie może służyć finansowaniu przejęcia w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta określać będzie umowa zawarta przez PFR z Beneficjentem.

Wysokość udzielanego wsparcia finansowego

Maksymalna kwota subwencji w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm obliczana jest jako procent wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona w procencie przychodów ze sprzedaży zależy również od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Maksymalna kwota subwencji wynosi 3,5 mln zł.

Wiążące wyliczenia wraz z decyzją o wysokości przyznanej subwencji  otrzymasz od Polskiego Funduszu Rozwoju dopiero po złożeniu wniosku.

Warunki umorzenia subwencji

Otrzymana przez małą i średnią firmę kwota subwencji może być umorzona maksymalnie do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia jej przyznania, na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji pod warunkiem  prowadzenia działalności przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji;
 • 25% wartości subwencji w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty gotówkowej na sprzedaży;
  25% wartości subwencji  pod warunkiem  utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.

25% wartości udzielonej subwencji bezwarunkowo nie podlega umorzeniu. Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Jak ubiegać się o subwencję?

Wnioski w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników można składać wyłącznie poprzez bankowość internetową.

UWAGA!


Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie i wysokość subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów:

 • deklarację VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.
 • deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.

Szanowni Przedsiębiorcy w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR. 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

 • Zadzwoń na bezpłatną infolinię dedykowaną Tarczy Finansowej PFR pod numer: 800 103 103
  Infolinia jest czynna codziennie w godzinach: 7:00-22:00.
 • Odwiedź stronę Polskiego Funduszu Rozwoju: www.pfr.pl/tarcza

Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm

Tarcza Finansowa PFR w zakresie dużych firm skierowana jest:

dla dużego przedsiębiorstwa, które:

 • zatrudnia co najmniej 250 pracowników,
 • wykazuje obrót przekraczający 50 mln euro lub sumę bilansową przekraczającą 43 mln euro w ujęciu skonsolidowanym,

oraz dla małego i średniego przedsiębiorstwa, niebędącego mikrofirmą, które:

 • zatrudnia do 249 pracowników
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro w ujęciu skonsolidowanym
 • nie jest beneficjentem programu Tarcza Finansowa dla MŚP w sytuacji, kiedy:
 1. luka finansowania MŚP zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza 3,5 mln zł;
 2. finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19.

spełniającego następujące warunki: 

 • odnotowuje spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
 • utraciło zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów ze względu na COVID-19,
 • nie otrzymuje płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności,
 • w wyniku zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie miało dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami,
 • jest uczestnikiem Programów Sektorowych,
 • prowadziło działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegało z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość),
 • nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, likwidacyjnego ani restrukturyzacyjnego.

Jeżeli nie kwalifikujesz się do programu dla dużych firm, sprawdź warunki udziału dla mikroprzedsiębiorstw lub małych i średnich firm.

Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Tarczy Finansowej PFR musi posiadać rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji, gdy beneficjent ubiegający się o Tarczę Finansową PFR zobowiąże się do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia wsparcia.

Warunki finansowania

Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dostępne dla dużych firm może mieć formę:

 • finansowania płynnościowego w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości nawet do 1 mld zł;
 • finansowania preferencyjnego w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot;
 • finansowania inwestycyjnego w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania beneficjenta Programu określać będzie umowa.

Jak ubiegać się o subwencję?

Beneficjent Programu ma prawo przyznania mu wsparcia finansowego z Polskiego Funduszu Rozwoju na warunkach w nim określonych, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku o udzielenie finansowania bezpośrednio do Polskiego Funduszu Rozwoju lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.

Złożenie wniosku jest możliwe już teraz za pomocą formularza na stronie PFR: www.pfr.pl/tarcza. Szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego finansowania będą przekazywane firmom indywidualnie przez PFR po pogłębionej analizie sytuacji finansowej i potrzeb.

Zapraszamy także do śledzenia bieżących informacji na temat Tarczy Finansowej PFR na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.