Koniec z odwrotnym obciążeniem – od 1 listopada 2019r. nowe zmiany

Opublikowano: 10 października 2019

Tagi: ,

Z dniem 1 listopada 2019 r. zostaną uchylone art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, art. 17 ust. 1c-1h oraz art. 17 ust. 2a i 2b ustawy o VAT. Tym samym zlikwidowane zostanie stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia między podatnikami krajowymi. Związane jest to z objęciem transakcji, podlegających obecnie mechanizmowi odwrotnego obciążenia, obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności MPP.

Ponieważ mechanizm odwrotnego obciążenia nie sprawdził się w walce z wyłudzeniami VAT wprowadzony zostaje obowiązkowy split payment (czytaj więcej…) – mechanizm  podzielnej  płatności, który jednocześnie znacznie poszerza zakres przedmiotowy usług i towarów , których nabycie zobowiązuje do  zastosowania  w/w mechanizmu. Ustawodawca wprowadza obowiązkowy split payment dla udokumentowanych faktur nabyć towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, jeśli należność ogółem przekracza kwotę 15 000 zł brutto.

 • Tym samym od 1 listopada 2019 roku następuje likwidacja odwrotnego obciążenia. W wyniku obowiązkowego split payment płatności będą następować poprzez podział kwoty za nabywany towar lub usługę w taki sposób by jedynie część netto trafiała do sprzedawcy. Kwota VAT skierowana zostaje na specjalny rachunek VAT.

Najważniejsze zasady wprowadzonych od listopada zmian wiążą się nowymi obowiązkami dla podatników:

 • – obowiązek weryfikacji przez sprzedawcę i nabywcę . Sprzedający ma obowiązek prawidłowo wystawiać faktury i przyjmować płatność w split payment a nabywca ma obowiązek właściwego dokonywania płatności (nawet w przypadku braku informacji o obowiązku na fakturze),
 • – obowiązek wystawienia przez podatnik objętego mechanizmem split payment faktury zawierającej wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. W przypadku naruszenia tego obowiązku może zostać ustalone w stosunku do podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% podatku naliczonego wykazanego na fakturze. Przepisu nie stosuje się, jeżeli zapłata nastąpi w split payment.
 • – w przypadku zaliczki i przedpłat dokonywanej na rzecz podatnika objętego split payment w komunikacie przelewu podatnik w miejsce informacji dot. danych faktury wpisuje wyraz „zaliczka”,
 • – w przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc więcej niż jednej faktury zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności może dotyczyć więcej niż jednej faktury. W takim przypadku przelew musi obejmować wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc i zawierać kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku wykazanych w fakturach i w komunikacie przelewu wpisuje się okres, za który dokonywana jest płatność,
 • – od 1 stycznia 2020 roku dodatkową sankcją za dokonanie płatności z pominięciem mechanizmu split payment jest brak możliwości ujęcia wydatku w kosztach uzyskania przychodów,
 • – zgodnie z przepisami przejściowymi wskazanymi w sytuacji gdy:
 • przed 1 listopada 2019 r. podatnik dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, objętych odwrotnym odciążeniem, dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po 31 października 2019 r., lub
 • po 31 października 2019 r. podatnik dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, objętych odwrotnym obciążeniem, dla których faktura została wystawiona przed 1 listopada 2019 r. stosuje się odwrotne obciążenie (w dotychczasowym brzmieniu przepisów, tj. sprzed 1 listopada).
 • jeśli rozliczenie nastąpi w formie kompensaty, obowiązkowy split payment nie będzie miał zastosowania

Od 01.11.2019. likwidacja odwrotnego obciążenia dla podwykonawców usług budowlanych

Obecnie podwykonawcy robót budowlanych w związku z wykonaniem usług wystawiają faktury VAT w ramach odwrotnego obciążenia, co oznacza, że podatek rozlicza nabywca ich usług (na fakturze nie ma wykazanej kwoty podatku). Jednocześnie podwykonawcy w celu wykonania robót nabywają materiały budowlane wraz z naliczonym podatkiem VAT – a ponieważ nie mają możliwości odliczenia tego podatku od wystawianych faktur, muszą ubiegać się o zwrot podatku (minimalny termin zwrotu wynosi 25 dni, a standardowy 60 dni). Wielu podatników boi się wykazywać podatku do zwrotu, ponieważ może wiązać się to z przedłużającą się kontrolą podatkową (termin zwrotu może zostać wtedy przedłużony na tak długi okres, jaki jest potrzebny do zakończenia kontroli).

W przypadku wejścia w życie obowiązkowego split payment, podwykonawcy nie będą musieli występować o zwrot podatku VAT. Z drugiej strony zarówno wykonawcy robót budowlanych, jak i podwykonawcy otrzymają VAT na wyodrębnione konta bankowe, na których kwota podatku będzie „zamrożona”. Podatnicy mogą wykorzystywać środki zgromadzone na tych rachunkach jedynie w celu zapłaty podatku VAT, dochodowego i składek ZUS. Dla wielu podmiotów działających w branży budowlanej również stosowanie tego mechanizmu może spowodować problemy z płynnością finansową.

 

Nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT zasadniczo obejmuje:

 • towary i usługi dotychczas objęte odwrotnym obciążeniem zgodnie z załącznikami nr 11    i  14 ustawy o VAT,
 • twory dotychczas objęte solidarną odpowiedzialnością nabywcy zgodnie z załącznikiem nr 13 ustawy o VAT ,
 • transakcje, których przedmiotem są części akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel

i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria .