Nowy JPK VAT – informacje

Opublikowano: 29 września 2020

Tagi: , , , ,

NOWY JPK_VAT

Od 1 października 2020 r. czynni podatnicy VAT będą obowiązkowo składać nowy JPK_VAT, czyli dokument elektroniczny składający się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej.

Nowy JPK_VAT będzie zawierał zestaw informacji o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji VAT za dany okres, pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz dodatkowe dane potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT, tj.:

 • JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
 • JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Nowy JPK_VAT nie będzie dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14).

Podatnicy muszą przygotować się do nowych obowiązków związanych z wprowadzeniem nowego JPK_VAT (np. podawania oznaczeń dla niektórych towarów/usług symbolami GTU_01 – GTU_13, procedur i dowodów).

Oznaczeń GTU nie stosuje się w przypadku transakcji:

 • zbiorczych o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej,
 • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami,
 • sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
 • zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego u sporządzającego plik JPK (WNT, import usług, dostawa w której sporządzający JPK jest nabywcą i dla której podatek płaci właśnie nabywca).

Grupowania podzielone są według grup ryzyka podatkowego i możliwości wystąpienia nieprawidłowości rozliczeń. Podatnicy, którzy uznają, że ich sprzedaż nie zalicza się do żadnej z poniższych grup, pozostawią pole puste.

Symbol GTU

Rodzaj transakcji (oznaczenia cyfrowe wskazują PKWiU towaru   

  lub usług)

GTU 01

Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU 02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, tj:

 • benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
 • benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
 • gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
 • olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
 • olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
 • paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
 • paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
  pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
 • paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;
 • biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);
 • pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

GTU 03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem:
wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU 04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU 05

Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Oznacza to, że GTU zawiera następujące towary:

 • 38.11.49.0 wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające,
 • 38.11.51.0 odpady szklane,
 • 38.11.52.0 odpady z papieru i tektury,
 • 38.11.54.0 pozostałe odpady gumowe,
 • 38.11.55.0 odpady z tworzyw sztucznych,
 • 38.11.58.0 odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal,
 • 38.12.26.0 niebezpieczne odpady zawierające metal,
 • 38.12.27 odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,
 • 38.32.2 surowce wtórne metalowe,
 • 38.32.31.0 surowce wtórne ze szkła,
 • 38.32.32.0 surowce wtórne z papieru i tektury,
 • 38.32.33.0 surowce wtórne z tworzyw sztucznych,
 • 38.32.34.0 surowce wtórne z gumy.

GTU 06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy. Oznacza to, że GTU zawiera następujące towary:

 • ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 • ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 • ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch
 • ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
 • 26.20.1           Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
 • 2ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci-wyłącznie dyski twarde (HDD)
 • ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD
 • ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
 • ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
 • 26.70.13.0      Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
 • ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 • ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
 • ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD
 • ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD

GTU 07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10, tzn.:

ï  ciągniki (w tym rolnicze, gąsienicowe, drogowe do naczep) – z wyłączeniem pojazdów do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów

ï  Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą

ï  Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi

ï  Pojazdy silnikowe do transportu towarów/li>

ï  Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)

ï  Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

ï  Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

ï  Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

ï  Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części tych pojazdów

GTU 08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy. Oznacza to, że GTU zawiera następujące towary:

 • Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali (załącznik 12), w tym również m.in.:
  1. Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna
  2. Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu
  3. stopy, proszki, odpady z metali szlachetnych;
 • 4.10.31.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 • 24.10.32.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
 • 24.10.35.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • 24.10.36.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • 24.10.41.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 • 24.10.43.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • 24.10.51.0      Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
 • 24.10.52.0      Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
 • 24.10.61.0      Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
 • 24.10.62.0      Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 • 24.10.65.0      Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
 • 24.10.66.0      Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 • 24.10.71.0      Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
 • 24.10.73.0      Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
 • 24.31.10.0      Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
 • 24.31.20.0      Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
 • 24.32.10.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
 • 24.32.20.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
 • 24.33.11.0      Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
 • 24.33.20.0      Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
 • 24.34.11.0      Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
 • 24.41.10.0      Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
 • ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
 • 24.42.11.0      Aluminium nieobrobione plastycznie
 • ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
 • ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

GTU 09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

GTU 10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU 11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU 12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU 13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU

Faktura wystawiana w związku z transakcją z grup GTU nie musi zawierać oznaczenia |GTU. Jest ono wewnętrznym przyporządkowaniem, które stosuje wyłącznie wystawiający fakturę. Jednocześnie nie jest to zabronione. Podanie numeru GTU na fakturze nie będzie błędem zarówno gdy będzie to numer prawidłowy, jaki i podany błędnie. Informacja o GTU nie podlega korekcie- tzn. jest to tzw. Inna informacja na dokumencie , nie będąca dana wymagana do prawidłowego rozliczania podatku z faktury u nabywcy.

Nabywca towaru lub usługi nie określa GTU transakcji i  nie musi ich raportować. Gdyby dostawca wykazał GTU na fakturze lub podał błędny GTU na fakturze – nabywca nie musi żądać od dostawcy faktury korygującej lub nie musi sam wystawiać noty korygującej.

Brak oznaczenia symboli GTU w JPK_V7K lub w JPK_V7M powodować może wezwanie do uzupełnienia pliku JPK zagrożone sankcją grzywny 500,00 zł za każde uchybienie.

Oznaczenie procedur szczególnych

 Oznaczenia procedur szczególnych

SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,

EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami,

TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT (tj. relacje występujące między podmiotami powiązanymi),

TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,

TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,

MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży,

MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży,

I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),

I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),

B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany VAT,

B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT),

B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane VAT,

MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

 Oznaczenia dowodów sprzedaży

RO – w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących,

FP – w przypadku faktury do paragonu, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT,

WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego (np. przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej na kasie rejestrującej).

 Oznaczenia dowodów zakupu

MK – w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał kasową metodę rozliczeń (określoną w art. 21 ustawy o VAT),

VAT_RR – w przypadku faktury VAT RR (o której mowa w art. 116 ustawy o VAT),

IMP – w przypadku importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT,

WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego (np. dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia VAT).

Szczególne oznaczenia stosowane w nowym JPK_VAT

Podatnicy muszą przygotować się do konieczności stosowania w nowym JPK_VAT oznaczeń dla niektórych towarów/usług, procedur i dowodów, o których na wstępie podano. Odnosząc się do tej kwestii należy podkreślić, że:

 • obowiązek stosowania kodów grup towarów i usług GTU wystąpi m.in. w przypadku:
  • krajowych i transgranicznych dostaw towarów dokonanych przez podatnika oraz do krajowych i transgranicznych usług świadczonych przez podatnika,
  • eksportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (np. paliw), eksportu usług (np. niematerialnych),
  • towarów używanych,
  • faktur zaliczkowych,
  • faktur z oznaczeniem „FP”, wystawianych do paragonów na rzecz podatników,
  • faktur dotyczących bonów jednego przeznaczenia (SPV), które odnoszą się do towarów lub usług objętych kodami GTU,
 • kody grup towarów i usług GTU nie będą miały zastosowania do:
  • zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej w kasie rejestrującej,
  • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami (także w sytuacji, gdy w danym okresie wystąpiło tylko jedno nieodpłatne przekazanie towarów zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT),
  • nabyć, które u podatnika (nabywcy) skutkują rozliczeniem VAT (np. WNT czy import usług),
  • korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT (tzw. ulgi na złe długi),
 • oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT (np. MPP, MK, FP, TP, GTU) będą dotyczyć również dokumentów wykazywanych w czasie jego obowiązywania, ale wystawionych wcześniej (np. faktur zakupu wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia VAT w okresie jej obowiązywania),
 • ujmowany w ewidencji dokument będzie mógł posiadać więcej niż jedno oznaczenie (np. fakturę dokumentującą dostawę alkoholu na rzecz podmiotu powiązanego trzeba będzie oznaczyć GTU_01 oraz TP); nie będą mogły jednocześnie dla danego wpisu wystąpić oznaczenia „RO”, „WEW”, „FP” – dla dokumentów sprzedażowych oraz „MK”, „WEW”, „VAT_RR” – dla dokumentów zakupowych,
 • struktura pliku przewiduje możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów (np. gdy na fakturze występuje kilka towarów, z których każdy kwalifikuje się do innego GTU lub jeden towar kwalifikuje się do kilku GTU),
 • nie będzie obowiązku umieszczania na fakturze oznaczeń GTU – przepisy w zakresie wystawiania faktur nie uległy zmianie,
 • faktury korygujące będą musiały mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT i nie było obowiązku stosowania powyższych oznaczeń,
 • faktury korygujące trzeba będzie oznaczać symbolami GTU, w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU; natomiast jeżeli korekta będzie dotyczyła wyłącznie towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU, faktury korygującej nie będzie należało oznaczać w ten sposób,
 • w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi – zatem oznaczaniu GTU będzie podlegało także refakturowanie usług,
 • transakcje, które dotyczą importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, będą wykazywane w ewidencji na podstawie dokumentu zakupu (bez oznaczenia „WEW”), jeżeli taki dokument został wystawiony,
 • oznaczenia procedur (określone w § 10 ust. 4 ww. rozporządzenia – np. „SW”, „EE”, „TP”, „TT_WNT”) będzie należało stosować do wszystkich dowodów, które wpisuje się w ewidencji dotyczącej podatku należnego, jeżeli w danym dowodzie wystąpi transakcja/procedura objęta obowiązkiem oznaczania; oznaczenia procedur (podobnie jak oznaczenia „GTU”) mają być stosowane do całego dokumentu,
 • sprzedaż na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, będzie należało wykazywać w JPK_VAT na podstawie dokumentu zbiorczego, zatem podatnik będzie mógł dokonywać wpisów w ewidencji (oznaczonych „RO”) na podstawie zbiorczych zestawień dobowych lub zbiorczych zestawień miesięcznych (w przypadku użytkowania kilku kas, będzie można jednym zapisem wprowadzać sprzedaż z kilku kas),
 • obrót z oznaczeniem „RO” będzie wykazywał wyłącznie podmiot będący faktycznym sprzedawcą (podatnik), a nie podmiot ewidencjonujący tę sprzedaż (agent lub pośrednik); agent lub pośrednik w swojej ewidencji nie będzie wykazywał sprzedaży prowadzonej w imieniu innego podmiotu,
 • oznaczenie „SW” będzie dotyczyło dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT, tj. zarówno opodatkowanej w kraju, jak i w innych państwach Unii Europejskiej; mimo obowiązku wystawiania faktur w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wystarczy ujmowanie tej sprzedaży na podstawie dokumentu zbiorczego,
 • transakcja importu towarów od podmiotu powiązanego rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT będzie oznaczana „TP” w ewidencji sprzedaży oraz „IMP” w ewidencji zakupu.

Odnosząc się do obowiązku oznaczania dokumentów wewnętrznych należy wskazać, że oznaczenie „WEW” będzie dotyczyło m.in. czynności, które nie będą udokumentowane oryginalnymi dokumentami zakupu/sprzedaży, czyli m.in.:

 • nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,
 • korekty rocznej podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego,
 • sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury,
 • sprzedaży bezrachunkowej (sprzedaży na rzecz osób fizycznych, która jest zwolniona z ewidencji w kasie fiskalnej).

Oznaczenie „WEW” nie będzie natomiast stosowane do importu usług, WNT, dostawy, dla których podatnikiem jest nabywca oraz w przypadku korekty z tytułu ulgi na złe długi – zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika.

Wątpliwości podatników mogą budzić poszczególne kody grup towarów i usług (GTU_01 – GTU_13). Dlatego warto podkreślić, że oznaczenie:

 • GTU_01 nie będzie miało zastosowania, jeżeli alkohol będzie wydawany w ramach usługi gastronomicznej,
 • GTU_03 będzie należało stosować w przypadku dostaw (np. oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym); przepisy nie odnoszą się natomiast do statusu nabywcy (np. nie ma znaczenia, czy olej opałowy sprzedawany będzie końcowemu nabywcy, który zużyje go na cele opałowe),
 • GTU_06 będzie stosowane w przypadku dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w pozycji 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT – będzie miało ono zatem zastosowanie m.in. do dostawy folii typu stretch, która została wymieniona w pozycji 9 załącznika nr 15 do ww. ustawy,
 • GTU_09 będzie dotyczyło dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne – zatem jeżeli konkretne towary będące przedmiotem dostawy są objęte ww. obowiązkiem zgłoszenia w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, to w nowym JPK_VAT będą one podlegały oznaczeniu GTU_09 (termin wystawienia faktury pozostaje w tym przypadku bez znaczenia),
 • GTU_10 będzie dotyczyło dostawy budynków, budowli i gruntów – będzie stosowane w przypadku dostawy rozumianej jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienia prawa wieczystego gruntu oraz w przypadku leasingu finansowego budynku, budowli i gruntów; oznaczeniu GTU_10 nie będą podlegały natomiast usługi budowlane i remonty budynków,
 • GTU_12 będzie dotyczyło świadczenia usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych – w ustawie o VAT, jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12; należy je zatem rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi; pomocne w tym przypadku może być posłużenie się kodami PKWiU:
  • usługi doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
  • usługi księgowe: 69.20.2,
  • usługi prawne: 69.1,
  • usługi zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1,
  • usługi marketingowe: 73.11.12,
  • usługi firm centralnych: 70.1,
  • usługi reklamowe: 73.1,
  • usługi badania rynku i opinii publicznej: 73.2,
  • usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych: 72,  
  • usługi szkoleniowe: 85.
 • GTU_13 – nie będzie stosowane w przypadku dostawy towarów wraz z transportem jako elementem cenotwórczym, gdy z warunków dostawy wynika, że dostawca musi dostarczyć towar w określone miejsce – podatnik nie świadczy bowiem odrębnej usługi transportu towarów, tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy.