Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – charakterystyka, kryteria, wyłączenia

Opublikowano: 31 grudnia 2020

Tagi: ,

Podstawową formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według zasad ogólnych tj. według progresywnej skali podatkowej (17%, 32%) lub opodatkowanie według 19% stawki podatku.

Podatnicy mogą też wybrać jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania:

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • kartę podatkową

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Skorzystać z niej mogą:

1. Osoby fizyczne

 • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • będące osobami duchownymi;
 • osiągające przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów (przy zastosowaniu warunków, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT);

2. Przedsiębiorstwa w spadku;

3. Spółki cywilne osób fizycznych;

4. Spółki jawne osób fizycznych.

Rozliczać podatek dochodowy na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro (według kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy). Ten limit nie dotyczy podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą: Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

O wyborze opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnicy informują pisemnie naczelnika urzędu skarbowego właściwego według ich miejsca zamieszkania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód osiągnęli w grudniu roku podatkowego. Termin ten obowiązuje zarówno podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, jak i kontynuujących tę działalność. Dokonany wybór opodatkowania w formie ryczałtu dotyczy również lat następnych chyba, że we wskazanym wyżej terminie podatnik złoży naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie w formie pisemnej o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo złoży pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym.

Podatnicy uzyskujący przychody z najmu, dzierżawy, nie muszą zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o wyborze ryczałtu. Za równoznaczne z dokonaniem wyboru tego rodzaju opodatkowania uznaje się bowiem pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wyłączenia z ryczałtu

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie stosuje się do podatników:

 • opłacających podatek w formie karty podatkowej;
 • korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;
 • osiągających w całości lub w części przychody m.in. z tytułu:
 • prowadzenia aptek;
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów);
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż zawód: lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarii, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłumacza oraz nauczyciela w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.