Split payment – praktyczne problemy (mechanizm podzielnej płatności)

Opublikowano: 26 października 2019

Tagi:

W dniu 9 sierpnia 2019 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzi m.in. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w obrocie towarami wrażliwymi MPP.  Przepisy w tym zakresie  wejdą w życie 1 listopada 2019 r., co oznacza, że zlikwidowane zostanie stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia między podatnikami krajowymi. Likwidacji ulęgają załączniki 11 i 14 do ustawy o VAT zawierające wykaz towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem. Zostają one zastąpione załącznikiem nr 15 (150 pozycji) wymieniającym towary i usługi w nich figurujące oraz towary, które do końca października br. będzie obejmować odpowiedzialność solidarna dotycząca dóbr wymienionych w załączniku nr 13.

Na końcu artykułu pełna treść załącznika nr 15.

Podzielna płatność ulega rozszerzeniu na szereg towarów nie objętych do tej pory ani odwrotnym obciążeniem ani odpowiedzialnością solidarną, gdyż nie były zawarte w załącznikach 11,13,14 do ustawy o VAT. Tytułem przykładu wymienić można: węgiel kamienny, węgiel brunatny, komputery, szereg części samochodowych i motocyklowych.

Split payment obejmie zatem tylko transakcje w nim wymienione, których wartość przekroczy 15 000,00 zł. Transakcje poniżej  15 000,00 zł będą mogły być – jak obecnie-regulowane zwykłym przelewem bądź gotówką. Identyczny limit wyznaczony został dla płatności gotówkowej. Jeżeli płatność w tej formie przekroczy 15 000,00 zł bark jest możliwości ujęcia jej w kosztach uzyskania przychodu.

Wystawca faktury zobligowany został do umieszczania na fakturze adnotacji „mechanizm podzielnej płatności”. SANKCJA za brak takiej adnotacji będzie wynosiła 30% podatku wykazanego w dokumencie sprzedaży. Kara dotnie także nabywcę, który mechanizm split payment nie zastosuje. Wynika to z art. 57 Kodeksu karnego skarbowego wprowadzonego ustawą z 19 lipca 2019 r. nowelizująca ustawę o VAT.

Wyłączeni z obowiązku zamieszczenia informacji „mechanizm podzielnej płatności” będą podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego.

Od 1 stycznia 2020 r. – nie ma płatności w MPP, nie ma kosztu.

Obowiązek specjalnego oznaczania faktur

Czy w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę potwierdzającą m.in. sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT na łączną wartość brutto 40.000 zł, gdzie kwota należności za towar wymieniony w tym załączniku wyniesie 13.000 zł, na fakturze tej powinien umieścić zapis: „mechanizm podzielonej płatności”?

W opisanej sytuacji sprzedawca zobowiązany będzie do oznaczenia faktury wyrazami: „mechanizm podzielonej płatności”. Powodem zastosowania takiego oznaczenia faktury będzie jej wartość brutto oraz fakt, że dokumentuje ona sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Warto przy tym pamiętać, że w takich sytuacjach nabywca nie będzie zobowiązany dokonać zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności całej należności wynikającej faktury. W uzasadnieniu do projektu zmian do omawianej ustawy czytamy: „(…) może zdarzyć się sytuacja, że faktura o wartości brutto powyżej 15.000 zł będzie zawierała jedną pozycję (przykładowo na kwotę 1.000 zł netto + 230 zł VAT) objętą załącznikiem nr 15, wówczas obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczył kwoty równej kwocie podatku z tej konkretnej pozycji, a więc kwoty równej 230 zł. Nie wyklucza to oczywiście możliwości uregulowania w podzielonej płatności całej należności z takiej faktury. (…)”

Dostawa złomu a mechanizm podzielonej płatności

Firma skupuje złom od osób fizycznych, a następnie sprzedaje do firm stosując odwrotne obciążenie. Czy w tym zakresie od 1 listopada 2019 r. zostaną wprowadzone zmiany? W jaki sposób podatnik dokona uregulowania należności w podzielonej płatności?

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy w branżach, do których stosuje się obecnie mechanizm odwrotnego obciążenia (tzn. obejmujących towary i usługi wymienione obecnie w załącznikach nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT). Przypomnijmy, że w załączniku nr 11 zostały wymienione m.in. odpady i złom z metali nieszlachetnych. Należy jednak podkreślić, że obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności zostaną objęte tylko faktury dokumentujące transakcje, których przedmiotem będą towary i usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT (w tym złom), których wartość brutto będzie przekraczać 15.000 zł (lub jej równowartość).

W odniesieniu do takich transakcji od 1 listopada 2019 r. podatnik zobowiązany będzie do wystawienia faktury ze stawką 23% i oznaczenia jej jako „mechanizm podzielonej płatności”. Warto dodać, że zgodnie z art. 10 ww. ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. nowe regulacje nie będą dotyczyły dostaw złomu dokonanych przed 1 listopada 2019 r., dla których obowiązek podatkowy powstanie lub zostanie wystawiona faktura po dniu 31 października 2019 r. oraz dokonanych po dniu 31 października 2019 r., dla których faktura zostanie wystawiona przed dniem 1 listopada 2019 r. W tych przypadkach będzie stosować się przepisy dotychczasowe.

Należy także wyjaśnić, że podatnik dokonując skupu złomu od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie będzie regulował należności w mechanizmie podzielonej płatności. Osoby takie nie są bowiem zobowiązane posiadać rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w walucie polskiej, dla których otwierany jest rachunek VAT.

Inaczej będzie w przypadku zakupu złomu od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (potwierdzonego wystawieniem faktury z „mechanizmem podzielonej płatności”). Wówczas podatnik (nabywca) zobowiązany będzie do uregulowania należności z ww. faktury w systemie split payment i to nawet w sytuacji, gdy cała wartość faktury będzie opiewać na kwotę 15.000 zł lub więcej, a np. wartość sprzedaży złomu objęta tą fakturą będzie niższa niż 15.000 zł.

Aby uregulować należność w systemie split payment, podatnik (nabywca) wypełni komunikat przelewu w złotych polskich, na którym wskazane zostaną dwie kwoty: kwota wartości sprzedaży brutto oraz kwota podatku. Bank (SKOK) w dalszej kolejności dokona czynności mających na celu przekazanie na właściwe konta: kwoty odpowiadającej kwocie podatku – na rachunek VAT sprzedawcy oraz pozostałej kwoty – na jego rachunek rozliczeniowy w banku albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Nabycie towarów przez podatnika zwolnionego z VAT

Podatnik zwolniony z VAT nabywa od kontrahentów zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni usługi budowlane wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Czy w związku z tym zobowiązany będzie od 1 listopada 2019 r. regulować należności za pomocą split payment?

Zgodnie z dodanym do art. 108a ust. 1a przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), od 1 listopada 2019 r. podatnicy zobowiązani będą zastosować mechanizm podzielonej płatności. W ww. przepisie mowa jest o podatnikach, bez dodatkowego wskazania, czy ustawodawca objął dyspozycją tego przepisu tylko podatników VAT czynnych, czy również zwolnionych z VAT.

W związku z powyższym, jeżeli podatnik zwolniony z VAT otrzyma od kontrahentów zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni fakturę oznaczoną wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”, potwierdzającą świadczenie usług budowlanych wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT, to będzie zobligowany do uregulowania należności przy pomocy split payment. Przy czym należy podkreślić, że dotyczy to faktur, których wartość brutto będzie nie mniejsza niż 15.000 zł (lub będzie stanowić równowartość tej kwoty). Ponadto podatnicy, którzy dokonywać będą nabyć towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT zobowiązani będą również posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w walucie polskiej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tylko bowiem do rachunków rozliczeniowych bank lub SKOK otwiera rachunek VAT, za pomocą którego dokonywane są płatności w mechanizmie podzielonej płatności.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe za błędnie wystawioną fakturę

Czy w przypadku gdy podatnik – mimo ustawowego obowiązku – wystawi fakturę na łączną wartość brutto 40.000 zł, nie oznaczając jej wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”, narażony będzie na dodatkowe zobowiązanie podatkowe?

Jeżeli podatnik wystawi fakturę bez specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT wykazanej na tej fakturze. Nawet jeżeli dana faktura (tj. bez specjalnego oznaczenia) o wartości brutto nie mniejszej niż 15.000 zł zawierać będzie jedną pozycję dokumentującą nabycie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (np. o wartości 3.000 zł) sankcja zostanie nałożona na podatnika. Pamiętać jednak należy, że sankcja będzie naliczana wyłącznie od wartości kwoty podatku należnego z tytułu tej konkretnej pozycji.

Podatnik (wystawca faktury) będzie mógł uniknąć ww. sankcji pod warunkiem, że nabywca ureguluje w mechanizmie podzielonej płatności kwotę odpowiadającą kwocie podatku przypadającą na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Z uzasadnienia do projektu ww. ustawy wynika, że: „(…) sprzedawca (…) będzie mógł naprawić swoje uchybienie i uniknąć sankcji. W tym celu powinien przede wszystkim poinformować nabywcę, że wystawił mu fakturę bez wymaganego oznaczenia, tak żeby przekazać mu brakującą na fakturze informację, że powinien zapłacić w podzielonej płatności. Informację tę sprzedawca może przekazać w dowolnej formie nabywcy (…) nawet przed wystawieniem faktury korygującej (…)”

Odpowiedzialność solidarna nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy

Czy nabywca będzie odpowiadał solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe w sytuacji gdy otrzyma fakturę potwierdzającą zakup towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy na łączną wartość brutto 10.000 zł, nieoznaczoną zapisem „mechanizm podzielonej płatności”?

W myśl zmienionego art. 105a ust. 1 ustawy o VAT z dniem 1 listopada 2019 r. podatnik, na rzecz którego będzie dokonana dostawa towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, będzie odpowiadał solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na jego rzecz, jeżeli w momencie dokonania tej dostawy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Przy czym zgodnie ze znowelizowanym art. 105a ust. 3 ustawy o VAT powyższej solidarnej odpowiedzialności nie będzie się stosować:

  • do nabycia towarów, o których mowa w poz. 92 obowiązującego od 1 listopada 2019 r. załącznika nr 15 (czyli nabycia benzyny silnikowej, olejów napędowych, gazów przeznaczonych do napędu silnikowych spalinowych), jeżeli nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów, a także jeżeli dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych;
  • jeżeli powstanie zaległości nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów, w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.
  • do nabycia towarów, udokumentowanego fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ww. ustawy – Prawo przedsiębiorców (tj. 15.000 zł),
  • do nabycia towarów, za które podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

W związku z powyższym podatnik będzie odpowiadał solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, jeżeli transakcja będzie dotyczyła zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 15 na kwotę poniżej 15.000 zł (w naszym przypadku 10.000 zł). Przy czym należy mieć na uwadze, że nabywca uniknie solidarnej odpowiedzialności, jeżeli ureguluje należność w dobrowolnym mechanizmie podzielonej płatności. 

Poniżej pełna treść załącznika nr 15:

Załącznik nr 4 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. (poz. 1751)

„Załącznik nr 15

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 105A UST. 1, ART. 106E UST. 1 PKT 18A, ART. 108A UST. 1A ORAZ ART. 108E USTAWY

Poz.Symbol
PKWiU
Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług)Obecny
załącznik/
poz.
105.10.10.0Węgiel kamienny
205.20.10.0Węgiel brunatny (lignit)
3ex 10.4Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku1312
419.10.10.0Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
519.20.11.0Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego
619.20.12.0Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)
7ex 20.59.12.0Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych1312a
8ex 20.59.30.0Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych1313
9ex 22.21.30.0Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch1313a
1024.10.12.0Żelazostopy111
1124.10.14.0Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali112
1224.10.31.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej113
1324.10.32.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej114
1424.10.35.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej115
1524.10.36.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej116
1624.10.41.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej117
1724.10.43.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej118
1824.10.51.0Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane119
1924.10.52.0Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane1110
2024.10.61.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej1111
2124.10.62.0Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone1112
2224.10.65.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej1113
2324.10.66.0Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone1114
2424.10.71.0Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej1115
2524.10.73.0Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej1116
2624.20.11.0Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali131
2724.20.12.0Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali132
2824.20.13.0Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali133
2924.20.31.0Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali134
3024.20.33.0Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali135
3124.20.34.0Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali136
3224.20.40.0Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali137
3324.31.10.0Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej1117
3424.31.20.0Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej1118
3524.32.10.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane1119
3624.32.20.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane1120
3724.33.11.0Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej1121
3824.33.20.0Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej1121a
3924.34.11.0Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej1122
4024.41.10.0Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku1122a
41ex 24.41.20.0Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 431122aa
4224.41.30.0Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku1122ab
43bez względu na symbol PKWiUZłoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy1122b
44ex 24.41.40.0Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu1122c
45ex 24.41.50.0Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu1122ca
4624.42.11.0Aluminium nieobrobione plastycznie1122d
4724.43.11.0Ołów nieobrobiony plastycznie1122e
4824.43.12.0Cynk nieobrobiony plastycznie1122f
4924.43.13.0Cyna nieobrobiona plastycznie1122g
5024.44.12.0Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej1123
5124.44.13.0Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi1124
5224.44.21.0Proszki i płatki z miedzi i jej stopów1125
5324.44.22.0Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów1126
5424.44.23.0Druty z miedzi i jej stopów1127
5524.45.11.0Nikiel nieobrobiony plastycznie1127a
56ex 24.45.30.0Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych1127b
57ex 25.11.23.0Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali138
58ex 25.93.13.0Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali139
59ex 26.11.30.0Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory1128
6026.20.1Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

Uwaga:
W załączniku nr 11 pozycja ta obejmuje:
Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy (PKWiU ex 26.20.11.0)

1128a
61ex 26.20.21.0Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)1318a
62ex 26.20.22.0Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD1318b
63ex 26.30.22.0Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony1128b
6426.40.20.0Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
65ex 26.40.60.0Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów1128c
6626.70.13.0Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe

Uwaga:
W załączniku nr 13 pozycja ta obejmuje:
Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne (PKWiU ex 26.70.13.0)

1319
6727.20.2Akumulatory elektryczne i ich części 
6828.11.41.0Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
69ex 28.23.26.0Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych1320
70ex 29.31.10.0Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych 
7129.31.21.0Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
7229.31.22.0Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
7329.31.23.0Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach
7429.31.30.0Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów
7529.32.20.0Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi 
7629.32.30.0Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
7730.91.20.0Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
78ex 32.12.13.0Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym1128d
7938.11.49.0Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające1129
8038.11.51.0Odpady szklane1130
8138.11.52.0Odpady z papieru i tektury1131
8238.11.54.0Pozostałe odpady gumowe1132
8338.11.55.0Odpady z tworzyw sztucznych1133
8438.11.58.0Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal1134
8538.12.26.0Niebezpieczne odpady zawierające metal1135
8638.12.27Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne1136
8738.32.2Surowce wtórne metalowe1137
8838.32.31.0Surowce wtórne ze szkła1138
8938.32.32.0Surowce wtórne z papieru i tektury1139
9038.32.33.0Surowce wtórne z tworzyw sztucznych1140
9138.32.34.0Surowce wtórne z gumy1141
92Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym1310
93Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym1311
94ex 58.29.11.0Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD1322
95ex 58.29.29.0Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD1323
96ex 59.11.23.0Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD1324
97bez względu na symbol PKWiUUsługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730)141
9841.00.30.0Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)142
9941.00.40.0Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)143
10042.11.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych144
10142.12.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej145
10242.13.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli146
10342.21.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych147
10442.21.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze148
10542.21.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp149
10642.21.24.0Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych1410
10742.22.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych1411
10842.22.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych1412
10942.22.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni1413
11042.91.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych1414
11142.99.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych1415
11242.99.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych1416
11342.99.29.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane1417
11443.11.10.0Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych1418
11543.12.11.0Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych1419
11643.12.12.0Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi1420
11743.13.10.0Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich1421
11843.21.10.1Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu1422
11943.21.10.2Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych1423
12043.22.11.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających1424
12143.22.12.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych1425
12243.22.20.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych1426
12343.29.11.0Roboty związane z zakładaniem izolacji1427
12443.29.12.0Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń1428
12543.29.19.0Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane1429
12643.31.10.0Roboty tynkarskie1430
12743.32.10.0Roboty instalacyjne stolarki budowlanej1431
12843.33.10.0Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian1432
12943.33.21.0Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem1433
13043.33.29.0Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane1434
13143.34.10.0Roboty malarskie1435
13243.34.20.0Roboty szklarskie1436
13343.39.11.0Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych1437
13443.39.19.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych1438
13543.91.11.0Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych1439
13643.91.19.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich1440
13743.99.10.0Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych1441
13843.99.20.0Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań1442
13943.99.30.0Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali1443
14043.99.40.0Roboty betoniarskie1444
14143.99.50.0Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych1445
14243.99.60.0Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia1446
14343.99.70.0Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych1447
14443.99.90.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych1448
14545.31.1Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
14645.32.1Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
14745.32.2Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
148ex 45.40.10.0Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
149ex 45.40.20.0Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli 
150ex 45.40.30.0Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli