Zmiany w przepisach podatkowych od 2021 roku

Opublikowano: 31 grudnia 2020

Tagi: ,

Podatek dochodowy – przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy

Nowe przepisy przewidują przedłużone terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w październiku, listopadzie lub grudniu 2020 r.

Przedłużone terminy dotyczą:

1) przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,
2) zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy,
3) wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej – w przypadku spółdzielni pracy,
4) przychodów z działalności wykonywanej osobiście (tj. uzyskiwanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło),
5) przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Terminy upływają dnia:

20 maja 2021 r. – w przypadku zaliczek pobranych w październiku 2020 r.;
20 czerwca 2021 r. – w przypadku zaliczek pobranych w listopadzie 2020 r.;
20 lipca 2021 r. – w przypadku zaliczek pobranych w grudniu 2020 r.

Przedłużenie terminów ma zastosowanie do płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz prowadzą działalność w zakresie:

 • sprzedaży detalicznej odzieży,
 • sprzedaży detalicznej żywności na straganach i targowiskach,
 • usług transportowych,
 • usług noclegowych,
 • gastronomii,
 • produkcji filmów oraz nagrań wideo,
 • usług fotograficznych,
 • wypożyczalni sprzętów sportowych,
 • usług turystycznych,
 • organizacji targów,
 • funkcjonowania placówek edukacyjnych,
 • działalności artystycznej,
 • fizjoterapii,
 • działalności sportowej.

Przepisy weszły w życie w dniu 19 listopada 2020 r.

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002054

Przyszłe zmiany w przepisach podatkowych
(zmiany wchodzące w życie z datą przyszłą)

Akcyza – rozszerzenie ulgi w opodatkowaniu akcyzą produkcji piwa

Zgodnie z projektem, do limitu piwa korzystającego ze zwolnienia z akcyzy nie będzie wliczana ilość piwa rozlanego przez podatnika, które zostało uprzednio wytworzone przez innych producentów. Limit ma uwzględniać wyłącznie ilość piwa bezpośrednio wyprodukowanego lub przetwarzanego przez podatnika.

 • Status projektu: prace w ramach Rady Ministrów
 • Przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339852/katalog/12733350#12733350

Akcyza – zmiany dot. funkcjonowania systemu EMCS PL2 oraz elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD)

Projekt przewiduje m.in. uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy z użyciem systemu EMCS PL2, objęcie monitorowaniem w systemie EMCS PL2 wybranych wyrobów węglowych lub wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, a także wprowadzenie centralnej, elektronicznej rejestracji podmiotów akcyzowych.

 • Status projektu: prace w Sejmie
 • Przepisy mają wejść w życie w dniu 1 lutego 2021 r.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=720

Podatki dochodowe – nowe preferencje dla działalności inwestycyjnej

 Projekt przewiduje dwa alternatywne warianty opodatkowania, tj.

1) ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – tzw. Estoński CIT wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania

2) specjalny fundusz inwestycyjny umożliwiający szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych zasad opodatkowania obowiązujących w ustawie o CIT.

 • Status projektu: prace w Senacie
 • Przepisy mają wejść w życie w dniu 1 lutego 2021 r.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1030.html

Podatki dochodowe – pakiet zmian w podatkach dochodowych

 Projekt przewiduje m.in.:

1) objęcie podatkiem dochodowym spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, których wspólnikami nie są osoby fizyczne;

2) wprowadzenie instytucji tzw. spółek nieruchomościowych, które mają być zobowiązane do pobrania w charakterze płatnika podatku dochodowego w przypadku transgranicznej sprzedaży udziałów lub akcji samej spółki.

3) wprowadzenie obowiązku podawania przez największych podatników do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej obejmującej m.in. dane dotyczące przekazanych informacji o schematach podatkowych, planowanych działaniach restrukturyzacyjnych, transakcjach z podmiotami powiązanymi lub złożonych wnioskach o interpretacje indywidualne.

4) rozszerzenie katalogu przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz wprowadzenie preferencyjnych stawek podatkowych (np. obniżonej stawki 17% dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów lub stawki 10% dla przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości);

5) objęcie przepisami dot. cen transferowych transakcji z podmiotami mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. rajach podatkowych, a także rozszerzenie zakresu lokalnej dokumentacji cen transferowych dla wskazanych transakcji o uzasadnienie gospodarcze transakcji.

 • Status projektu: prace w Senacie
 • Przepisy mają wejść w życie w dniu 1 lutego 2021 r.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1031.html

Ordynacja podatkowa – zmiana właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Projekt przewiduje utworzenie jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym, który będzie właściwy dla grup kapitałowych oraz kluczowych podmiotów z całego kraju. Wyspecjalizowanym urzędem ma zostać Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Projekt przewiduje również funkcjonowanie dziewiętnastu wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim.

Zgodnie z nowymi przepisami weryfikacja przychodów netto podatnika, niezbędna do ustalenia właściwego urzędu skarbowego, powinna następować w oparciu o dane ze sprawozdania finansowego, a w razie braku takiej możliwości w oparciu o dane z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Nowy terminy na zawiadomienie o zmianie urzędu to 7 dni od zaistnienia danego zdarzenia lub do 15 października roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić zmiana obrotów lub przychodów podatnika.

 • Status projektu: prace w ramach Rady Ministrów
 • Przepisy mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2021 r.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340404/katalog/12738554#12738554

Ordynacja podatkowa – zmiana właściwości urzędów skarbowych w zakresie opodatkowania dochodów nierezydentów

Projekt przewiduje scentralizowanie w ramach Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie zadań w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego przez płatników od nierezydentów, a także wyznaczenie Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu jako właściwego w sprawach opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez nierezydentów.

 • Status projektu: prace w ramach Rady Ministrów
 • Przepisy mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2021 r.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340453/katalog/12738943#12738943

Planowanie zmiany w przepisach podatkowych

Akcyza – przedłużenie terminu zwolnienia z obowiązku stosowania znaków akcyzy

Nowe przepisy wydłużają do 31 grudnia 2022 r. przejściowy okres, w którym wybrane wyroby akcyzowe zwolnione są z obowiązku oznaczenia znakami akcyzy. Zwolnienie dotyczy m.in. wyrobów akcyzowych wyprodukowane poza terytorium kraju oraz przeznaczonych do zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze.

 • Przepisy wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2021 r.

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002038